EXPO2005中国馆的中国广州施工工地和日本施工工地现场照
以及整个日本爱知县世界博览会开幕后现场


(photo by sky and xiaoli 2004.8-2005)
-----------------------------------------------------------------------------

最后成果:

各国周边略影:

-------------------------------------------------------------------

 

施工过程:

中国广州施工现场:

___

 

___

___

------------------------------------

日本爱知县展区内施工现场:

 

 

fin